Skip to content Skip to navigation

Image Processing, Analysis, and Machine Vision

Image Processing, Analysis, and Machine Vision
Ký hiệu: 
C1.0049
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
Milan Sonka, Vaclav Hlavac, Roger Boyle
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
829
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
3
Đĩa: