Skip to content Skip to navigation

Mobile 3D Graphics With OpenGL ES and M3G

Mobile 3D Graphics With OpenGL ES and M3G
Ký hiệu: 
C1.0059
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
Kari Pulli, TomiAarnio, Ville Miettinen, Kimmo Roimela, Jani Vaarala
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
436
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
Đĩa: