Skip to content Skip to navigation

Modern Database Management

Modern Database Management
Ký hiệu: 
C1.0061
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
Jeffrey A. Hoffer, Mary B. Prescott, Fred R. McFadden
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
700
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
7
Đĩa: