Skip to content Skip to navigation

TB chuyển phòng thực hành lớp Lớp NT132.L11.ATCL.1 và NT132.L12.ATCL.1 ngày 01/12/2020 và 02/12/2020

Lớp thực hành môn Quản trị mạng và hệ thống gồm các mã lớp:

- Lớp NT132.L11.ATCL.1 vào tiết 67890, thứ 3, ngày 01/12/2020.
- Lớp NT132.L12.ATCL.1  vào tiết 67890, thứ 4, ngày 02/12/2020.

cần thực hành trên thiết bị thật nên Giảng viên sẽ chuyển qua dạy thực hành tại phòng E3.1.

Sau thời gian này lớp sẽ học bình thường tại phòng thực hành cũ.

Sinh viên lưu ý để đi học đúng phòng học.

Trân trọng.