Skip to content Skip to navigation

Thông báo điều chỉnh thời gian học và phòng học các lớp anh văn CTTT2018_ trong đợt thi giữa kỳ 1 năm học 2018-2019

Văn phòng thông báo về việc điều chỉnh thời gian học cũng như phòng học của các lớp Anh văn thuộc chương trình tiên tiến khóa 2018, trong đợt thi giữa kỳ từ ngày 29-10-2018 đến ngày 02-11-2018.

Trong đợt thi giữa kỳ này các lớp Anh văn của CTTT2018 vẫn học bình thường, riêng chiều thứ 5 do sinh viên phải thi môn SS001 (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin) nên thời gian học sẽ dời đến 15h15'.

Thông tin thời gian và phòng học điều chỉnh (file đính kèm).

Lưu ý: chỉ thay đổi ở những thông tin có tô màu đỏ.

Trân trọng.