Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu (dự kiến) học kỳ hè năm học 2021-2022

Văn phòng thông báo thời khóa biểu (dự kiến) mở trong học kỳ hè năm học 2021-2022 (file đính kèm).

Thời gian học: 4/7/2022 - 6/8/2022.

Lưu ý: Nếu học mới trong học kỳ hè sinh viên chất lượng cao phải đóng học phí theo tín chỉ đăng ký.

Link mức học phí học kỳ hè: quyet_dinh_muc_thu_hp_2021-2022_clc_0.pdf (uit.edu.vn)

Riêng chương trình tiên tiến khóa 2020, 2021 sinh viên bắt buộc phải học trong học kỳ hè và không phải đóng học phí (vì các môn học này mở theo tiến độ đào tạo).

Trân trọng.

File đính kèm: