Skip to content Skip to navigation

Báo cáo tiến độ khóa luận tốt nghiệp chương trình tiên tiến

Văn phòng thông báo đến sinh viên chương trình tiên tiến đang làm KLTN trong học kỳ 1 năm học 2017-2018, vui lòng báo cáo tiến độ giữa kỳ KLTN cho giảng viên hướng dẫn và nộp lại báo cáo tiến độ cho Khoa (mẫu theo file đính kèm).

Hạn chót nhận báo cáo tiến độ trước 16h, thứ 2 ngày 06/11/2017. Sau thời gian trên nếu không có báo cáo xem như sinh viên không báo cáo tiến độ giữa kỳ và sẽ bị xử lý theo quy định.

Trân trọng.