Skip to content Skip to navigation

Cập nhật lịch học lớp CS3653.H11.CTTT.1 và CS4343.H11.CTTT.1

Văn phòng các chương trình đặc biệt cập nhật lịch học 02 lớp CS3653.H11.CTTT.1 và CS4343.H11.CTTT.1.

Lý do: Sĩ số sinh viên đông.

1. Lớp CS3653.H11.CTTT.1 tách làm 02 lớp CS3653.H11.CTTT.1 và CS3653.H11.CTTT.2

Thứ 7, tiết 67890, phòng E4.4.

Học cách tuần 2.

Danh sách sinh viên đính kèm.

 

2. Lớp CS4343.H11.CTTT.1 tách làm 02 lớp CS4343.H11.CTTT.1 và CS4343.H11.CTTT.2

Thứ 6, tiết 12345, phòng C302

Học cách tuần 2.

Danh sách sinh viên đính kèm.