Skip to content Skip to navigation

Danh sách học phần - Chương trình Tiên tiến

STT

Mã MH

Tên tiếng Anh

Tên tiếng Việt

Credits

Loại MH

Loại HP

Học kỳ

Syllabus

1

MATH2144

Calculus I

Giải tích I

4

TN

ĐC

1_HK1

 

2

CS1113

Computer science I

Khoa học máy tính I

4

TN

ĐC

1_HK1

download

3

SS001

Fundamental principles of Marxism-Leninism

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

5

XH

ĐC

1_HK1

 

4

ENGL1113

English composition I

Tiếng Anh I

3

NN

ĐC

1_HK1

download

5

ADENG 1

Intensive English I

Tiếng Anh tăng cường I

N/A

NN

ĐC

1_HK1

download

6

PE001

Physical Education A

Giáo dục thể chất A

N/A

TD

ĐC

1_HK1

 

7

ME001

Military Education

Giáo dục quốc phòng

N/A

TD

ĐC

1_HK1

 

8

CS2433

C/C++ programming

Lập trình C/C++

4

TN

CS BB

1_HK2

download

9

MATH2153

Calculus II

Giải tích II

3

TN

ĐC

1_HK2

 

10

CS2133

Computer science II

Khoa học máy tính II

4

TN

ĐC

1_HK2

 

11

ENGL1213

English composition II

Tiếng Anh II

3

NN

ĐC

1_HK2

download

12

ADENG 2

Intensive English II

Tiếng Anh tăng cường II

N/A

NN

ĐC

1_HK2

download

13

PE002

Physical Education B

Giáo dục thể chất B

N/A

TD

ĐC

1_HK2

 

14

CS3653

Discrete mathematics for computer

Toán rời rạc cho máy tính

3

TN

CS BB

2_HK1

download

15

CS4343

Data structures and algorithms

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

TN

CS BB

2_HK1

download

16

SPCH3724

Communication skills

Kỹ năng giao tiếp

3

TN

ĐC

2_HK1

download

17

MATH3013

Linear Algebra

Đại số tuyến tính

3

TN

ĐC

2_HK1

 

18

PHYS1114

General Physics I

Vật lý đại cương I

4

TN

ĐC

2_HK1

 

19

CS3443

Computer systems

Hệ thống máy tính

3

TN

CS BB

2_HK2

download

20

CS5423

Principle of database systems

Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu

4

TN

CS BB

2_HK2

download

21

SPCH3723

English for computer science

Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

3

NN

ĐC

2_HK2

download

22

PHYS1214

General Physics II

Vật lý đại cương II

4

TN

ĐC

2_HK2

 

23

SS002

Revolution directions of Vietnam Communist party

Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam

3

XH

ĐC

2_HK2

 

24

MSIS3303

Systems analysis and design

Phân tích thiết kế hệ thống

4

TN

CN CS

3_HK1

download

25

CS3373

Advanced object oriented programming for windowing environments

Lập trình hướng đối tượng nâng cao cho môi trường windows

3

TN

CN CS

3_HK1

 

26

CS3363

Organization of programming languages

Tổ chức ngôn ngữ lập trình

4

TN

CS BB

3_HK1

 

27

CS4323

Design and implementation of operating systems

Hệ điều hành

3

TN

CS BB

3_HK1

download

28

CS4283

Computer networks

Mạng máy tính

3

TN

CS BB

3_HK1

download

29

STAT4033

Statistics

Thống kê

3

TN

ĐC

3_HK1

 

30

CS4273

Software engineering

Nhập môn Công nghệ phần mềm

4

TN

CN CS

3_HK2

download

31

CS4243

Algorithms and processes in computer security

Thuật toán và tiến trình trong an toàn máy tính

3

TN

CN CS

3_HK2

download

32

SS003

Ho Chi Minh's ideology

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

XH

ĐC

3_HK2

 

33

CS4793

Artificial intelligence

Trí tuệ nhân tạo

4

TN

CN CS

3_HK3

download

34

CS3613

Theoretical foundations of computing

Cơ sở tính toán

4

TN

CN CS

3_HK3

download

35

CS5433

Distributed database systems

Các hệ cơ sở dữ liệu phân tán

3

TN

CN CS

4_HK1

download

36

MSIS3033

Information systems project management

Quản lý dự án hệ thống thông tin

4

TN

CN CS

4_HK1

 

37

CS3423

File structure

Cấu trúc tập tin

3

TN

CN CS

4_HK1

 

38

MSIS4800

Accounting information system

Hệ thống thông tin tính toán

3

TN

CN TC

4_HK1

 

39

MSIS4523

Data communication systems

Hệ truyền thông dữ liệu

3

TN

CN BB

4_HK2

download

40

MSIS4263

Decision support and business intelligence applications

Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết định

3

TN

CN BB

4_HK2

download

41

CS4143

Computer graphics

Đồ họa máy tính

3

TN

CN TC

4_HK2

 

42

MSIS4133

Information technology for e-commerce

Công nghệ thông tin cho thương mại điện tử

3

TN

CN TC

4_HK2

 

43

MSIS4443

Computer based simulation systems

Các hệ thống mô phỏng trên máy tính

3

TN

CN TC

4_HK2

download

44

MSIS4013

Database system design, management and administration

Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDL

3

TN

CN BB

4_HK3

download

45

MSIS4801

Geospatial Information Management

Quản lý thông tin địa lý

4

TN

CN TC

4_HK3

 

46

CS5030

Graduation Practice

Thực tập tốt nghiệp

4

TN

TN

5_HK1

 

47

CS5000

Graduation Thesis

Luận văn

10

TN

TN

5_HK1

 

48

CS3513

Numerical methods for digital computers

         

download

49

CS4883

Social issues in computing

         

download

50

MSIS4363

Advanced Topics in Systems Development

         

 

51

ECON3313

Monetary Economics

Kinh tế tiền tệ

3

TN

CN TC

4_HK3

 

52

SC203

Scientific Method

Phương pháp khoa học

3

TN

CN TC

4_HK4

 

53

CM101

Communication Management

Quản lý giao tiếp

3

TN

CN TC

4_HK5

 

Chú thích:

Loại môn học 
Tên loại Viết tắt
Tự nhiên, tin học TN
Xã hội + học phần tiếng Việt XH
Ngoại ngữ NN
Thể dục TD
Loại học phần 
Tên loại Viết tắt
Đại cương ĐC
Cơ sở bắt buộc CS BB
Chuyên ngành cơ sở CN CS
Chuyên ngành bắt buộc CN BB
Chuyên ngành tự chọn CN TC
Môn tốt nghiệp TN
Học kỳ
Học kỳ 1 - năm 1 1_HK1
Học kỳ 2 - năm 1 1_HK2
Học kỳ 1 - năm 2 2_HK1
Học kỳ 2 - năm 2 2_HK2
Học kỳ 1 - năm 3 3_HK1
Học kỳ 2 - năm 3 3_HK2
Học kỳ 3 - năm 3 3_HK3
Học kỳ 1 - năm 4 4_HK1
Học kỳ 2 - năm 4 4_HK2
Học kỳ 3 - năm 4 4_HK3
Học kỳ cuối 5_HK1