Skip to content Skip to navigation

Chúc mừng Thủ khoa ngành Hệ thống Thông tin

Văn phòng các chương trình đặc biệt chúc mừng sinh viên Trần Thanh Huy- mssv: 12520611 thuộc chương trình Tiên tiến đã tốt nghiệp đạt thủ khoa ngành Hệ thống Thông tin với điểm trung bình tích lũy toàn khóa là 8.58.