Skip to content Skip to navigation

Danh sách phòng thi giữa kỳ 1 - năm học 2016-2017 các chương trình tài năng và chất lượng cao

Sinh viên xem Danh sách phòng thi giữa kỳ 1 - năm học 2016-2017 các chương trình tài năng và chất lượng cao (file đính kèm).

Trường hợp không có tên trong Danh sách, sinh viên vui lòng phản hồi về Văn phòng.

Sinh viên chương trình đặc biệt học các lớp chính quy vui lòng xem danh sách phòng thi trên trang web daa.

File đính kèm: