Skip to content Skip to navigation

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO-HỌC KỲ I NĂM 2017-2018

STT

MSSV

Họ và Tên

Điểm TB HK2, 3

Loại học bổng

Thành tiền

(VNĐ)

CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 2013

1

13520017

Phạm Tuấn Anh

9.33

Toàn phần

12,500,000

2

13520189

Từ Thành Đạt

9.11

Bán phần

6,250,000

3

13520103

Trương Huy Cường

9.0

Bán phần

6,250,000

CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 2014

1

14521162

Huỳnh Huy Hiệp

8.77

Toàn phần

12,500,000

2

14521186

Bùi Thị Xuân Tiền

8.62

Bán phần

6,250,000

3

14520610

Trần Khánh Nguyên

8.39

Bán phần

6,250,000

CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 2015

1

15521037

Phạm Hùng Vỹ

9.22

Toàn phần

12,500,000

2

15520652

Trần Minh Phúc

9.07

Bán phần

6,250,000

3

15520712

Chung Mạnh Quỳnh

8.89

Bán phần

6,250,000

CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 2016

1

16520825

Hồ Thái Ngọc

8.82

Toàn phần

14,000,000

2

16521273

Đỗ Ngọc Bích Trâm

8.32

Bán phần

7,000,000

3

16521395

Nguyễn Bá Tùng

8.31

Bán phần

7,000,000

CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH KHÓA 2013

1

13520367

Vũ Đức Huy

8.61

Toàn phần

12,500,000

2

13521102

Lê Nhật Huy

8.08

Bán phần

6,250,000

CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH KHÓA 2014

1

14520853

Nguyễn Mạnh Thảo

9.17

Toàn phần

12,500,000

2

14520047

Đặng Thiên Bảo

8.2

Bán phần

12,500,000

3

14521180

Nguyễn Đình Huy

8.08

Bán phần

6,250,000

CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH KHÓA 2015

1

15520977

Trần Minh Tuấn

8.25

Toàn phần

12,500,000

2

15520537

Đào Đại Nghĩa

8.12

Bán phần

6,250,000

3

15520416

La Ngọc Lễ

8.03

Bán phần

6,250,000

CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH KHÓA 2016

1

16520353

Trương Anh Hào

8.92

Toàn phần

14,000,000

2

16520994

Nghiêm Xuân Nhật Quang

8.35

Bán phần

7,000,000

CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2014

1

14521088

Lê Võ Quang Vinh

8.03

Toàn phần

12,500,000

2

14521151

Trần Đức Thuận

7.97

Bán phần

6,250,000

CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2015

1

15520990

Trần Lâm Khánh Tường

8.16

Toàn phần

12,500,000

2

15520708

Lê Thị Đỗ Quyên

8.0

Bán phần

6,250,000

3

15520452

Trần Hoàng Luân

7.96

Bán phần

6,250,000

CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2016

1

16520606

Trần Minh Khoa

8.24

Toàn phần

14,000,000