Skip to content Skip to navigation

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2014
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 14520698 Nguyễn Hữu Phúc 8.85 Toàn phần
2 14520612 Trần Trí Nguyên 8.36 Bán phần
3 14520560 Nguyễn Việt Nam 8.22 Bán phần
         
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2015
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 15520687 Lê Duy Quang 9.16 Toàn phần
2 15520111 Võ Viết Đạt 8.92 Bán phần
3 15520219 Đào Minh Hiếu 8.63 Bán phần
         
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2016
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 16520399 Nguyễn Minh Hiếu 9.15 Toàn phần
2 16521574 Nguyễn Minh Quân 8.58 Bán phần
3 16520003 Hồ Hoàng Túc An 8.38 Bán phần
         
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2017
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 17520280 Mai Văn Bình 8.63 Toàn phần
2 17521294 Nguyễn Quốc Đại 8.46 Bán phần
3 17521310 Trần Ngọc Sơn 8.41 Bán phần
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 2014
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 14521162 Huỳnh Huy Hiệp 8.61 Toàn phần
2 14521187 Nguyễn Trần Hoàng Tôn 8.54 Bán phần
3 14521186 Bùi Thị Xuân Tiền 8.5 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 2015
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 15520277 Nguyễn Bảo Hùng 8.31 Toàn phần
2 15520652 Trần Minh Phúc 8.29 Bán phần
3 15520601 Nguyễn Cường Phát 8.18 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 2016
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 16521395 Nguyễn Bá Tùng 8.99 Toàn phần
2 16520703 Nguyễn Thành Luân 8.95 Bán phần
3 16520376 Dương Xuân Hiệp 8.8 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 2017
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 17520688 Nguyễn Thị Mỹ Linh 8.9 Toàn phần
2 17520136 Đào Hữu Duy Quân 8.84 Bán phần
3 17521270 Lê Nguyễn Hoàng Vũ 8.25 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH KHÓA 2014
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 14520703 Võ Nguyễn Thiên Phúc 8.89 Toàn phần
2 14521153 Vương Đức Tuấn 8.56 Bán phần
3 14520203 Phan Trí Dũng 8.44 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH KHÓA 2015
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 15520551 Nguyễn Tiến Nghiệp 8.55 Toàn phần
2 15520574 Trần Trọng Nhân 8.52 Bán phần
3 15520977 Trần Minh Tuấn 8.3 Bán phần
         
         
         
         
         
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH KHÓA 2016
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 16520353 Trương Anh Hào 8.55 Toàn phần
2 16521129 Phạm Kim Thành 8.54 Bán phần
3 16520982 Nguyễn Đông Quân 8.38 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH KHÓA 2017
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 17520489 Đào Vinh Hiển 8.55 Toàn phần
2 17520378 Nguyễn Văn Dũng 8.47 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2015
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 15520235 Phạm Hữu Hiếu 8.53 Toàn phần
2 15520015 Đào Tuấn Anh 8.38 Bán phần
3 15520990 Trần Lâm Khánh Tường 8.2 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2016
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 16521310 Dương Thành Trung 8.57 Toàn phần
 2 16520241 Nguyễn Minh Đức 8.23 Bán phần
 3 16521230 Nguyễn Thị Thủy Tiên 8.2 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2017
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 17520867 Nguyễn Minh Nhựt 8.63 Toàn phần
2 17520412 Nguyễn Trường Giang 8.14 Bán phần
3 17520456 Võ Đức Hậu 8.05 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 2017
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 17520669 Lê Si Lắc 9.19 Toàn phần
2 17520941 Phan Minh Quân 8.91 Bán phần
3 17520960 Đặng Quốc Quy 8.73 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH KHÓA 2017
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 17521287 Trần Văn Như Ý 8.91 Toàn phần
2 17520678 Đinh Đức Liêm 8.44 Bán phần
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN KHÓA 2017
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK1 Loại học bổng
1 17520304 Dương Quốc Cường 8.2 Toàn phần
2 17520915 Nguyễn Duy Phước 8.19 Bán phần
3 17520269 Lương Quốc Bảo 8.06 Bán phần