Skip to content Skip to navigation

Danh sách xét chính thức-dự bị, tuyển bổ sung và loại chương trình tài năng_HK1 năm học 2017-2018

Văn phòng thông báo đến sinh viên chương trình tài năng danh sách xét chính thức-dự bị, tuyển bổ sung và loại khỏi chương trình tài năng trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 (file đính kèm)

Những sinh viên thuộc diện bổ sung và loại khỏi chương trình tài năng, vui lòng liên hệ Văn phòng đặc biệt (phòng E2.1) để được điều chỉnh học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018 phù hợp.

Trân trọng.