Skip to content Skip to navigation

[ĐKHP] - Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023

Văn phòng thông báo kế hoạch sinh viên sẽ đăng ký học phần trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 như sau:

  • Từ ngày 13/12/2022 đến 21/12/2022: công bố TKB dự kiến mở trong học kỳ 2.
  • Đợt 1 (Đợt xác nhận ĐKHP): Từ 9h00 ngày 27/12/2022 đến 16h00 ngày 28/12/2022, sinh viên năm 1, 2 xem, xác nhận và có thể hủy ĐKHP đã được đăng ký sẵn trên hệ thống (không được ĐKHP mới). Nếu sinh viên không xác nhận thì kết quả ĐKHP sẽ bị hủy và sinh viên phải ĐKHP lại toàn bộ trong đợt chính thức.
  • Đợt 2 (Đợt ĐKHP chính thức): từ 9h00 ngày 04/01/2023 đến 16h00 ngày 06/01/2023, sinh viên ĐKHP đợt chính thức trên hệ thống: Sinh viên tất cả các khóa ĐKHP, sinh viên năm 1, 2 có thể điều chỉnh hoặc đăng ký mới. Đợt chính thức được chia làm 3 đợt nhỏ:
  • Từ 9h00 ngày 04/01/2023 đến 16h00 ngày 04/01/2023: Sinh viên các khóa 2020 (khóa 15) trở về trước được ĐKHP.
  • Từ 9h00 ngày 05/01/2023 đến 16h00 ngày 05/01/2023: Sinh viên khóa 2021 (khóa 16) được ĐKHP (các sinh viên chưa tiến hành đăng ký ngày 04/01/2023 nói trên vẫn được phép ĐKHP).
  • Từ 9h00 ngày 06/01/2023 đến 16h00 ngày 06/01/2023: Sinh viên khóa 2022 (khóa 17) được ĐKHP (các SV chưa tiến hành đăng ký ngày 04-05/01/2023 nói trên vẫn được phép ĐKHP).
  • Đợt 3 (Đợt ĐKHP hiệu chỉnh): Từ 9h00 ngày 11/01/2023 đến 16h00 ngày 13/01/2023, sinh viên ĐKHP đợt hiệu chỉnh trên hệ thống.
  • Đợt 4 (Đợt ĐKHP cứu xét): Từ 9h00 ngày 27/02/2023 đến 16h00 ngày 03/03/2023, sinh viên xin cứu xét ĐKHP trên hệ thống. Chỉ giải quyết các trường hợp đặc biệt (nhập học trễ, khôi phục ĐKHP vì lý do học phí, …).
  • Từ ngày 16/01/2023: thông báo TKB HK2 năm học 2022-2023
  • Bắt đầu HK2 năm học 2022-2023: 27/02/2023

Các thông tin chi tiết về việc đăng ký học phần, sinh viên có thể đọc thêm trong file đính kèm.

Trân trọng.