Skip to content Skip to navigation

Đổi phòng học môn CS4243.I21.CTTT và IT007.I22.MTCL

Để phù hợp với số lượng sinh viên đã đăng ký học phần và tận dụng nguồn cơ sở vật chất tốt nhất nhằm phục vụ sinh viên, Văn phòng thông báo điều chỉnh 1 số phòng học như sau:

Mã môn Phòng học cũ Phòng học mới
CS4243.I21.CTTT  C106 E22
IT007.I22.MTCL E22 E43

Trân trọng.