Skip to content Skip to navigation

Kết quả thi các lớp tiếng anh tăng cường_HK1_năm học 2017-2018

Văn phòng thông báo đến các bạn sinh viên khóa 2017 đã học các lớp tiếng anh tăng cường trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 kết quả thi (file đính kèm). 

Những trường hợp chưa đạt, sinh viên sẽ được thi lại 1 lần hoặc phải học lại tùy thuộc vào quy định sắp ra của Trường.

Những học phần này sẽ được cập nhật điểm tương đương với anh văn 4, anh văn 5 trong chương trình đào tạo, tuy nhiên Văn phòng vẫn đang chờ quy định của Trường.

Trân trọng.