Skip to content Skip to navigation

Lịch ôn tập cuối kỳ 2 - Văn phòng các chương trình đặc biệt

Văn phòng thông báo lịch ôn tập cho khóa 2015 trở về trước gồm ba môn: 

1. GIẢI TÍCH 2

2. XÁC SUẤT THỐNG KÊ

3. NHẬP MÔN MẠCH SỐ

Các bạn sinh viên vui lòng coi kỹ lịch và đến lớp ôn tập đúng giờ./.

File đính kèm: