Skip to content Skip to navigation

LỊCH THI ANH VĂN CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

VPĐB trân trọng thông báo lịch thi Anh văn 1,2,3,4,5 cuối học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Lịch thi Lý thuyết:

Anh văn 3, 4, 5: thi ngày 04-01-2020: https://drive.google.com/file/d/1WOctyNqxhxr0fo0XS-Tdyw1orA8xzQza/view?u...

Anh văn 1, 2: thi ngày 05-01-2020: https://drive.google.com/file/d/1QXdnPKYRBey5WIQR5zFAWogC5D5gzmpd/view?u...

Lịch thi nói: file đính kèm,

Trân trọng./.