Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xử lý tín hiệu trong truyền thông (NT332.M21.MMCL) ngày 18/05/2022

CBGD : Nguyễn Tấn Hoàng Phước
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Xử lý tín hiệu trong truyền thông (NT332)
Lớp : NT332.M21.MMCL
Phòng : C315
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 18/05/2022