Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (IT002.M22.HTCL) ngày 13/06/2022

CBGD : Đinh Nguyễn Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.M22.HTCL
Phòng : E41
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 13/06/2022