Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Truyền dữ liệu (NT105.M21.MMCL) ngày 16/06/2022

CBGD : Lê Kim Hùng
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Truyền dữ liệu (NT105)
Lớp : NT105.M21.MMCL
Phòng : E44
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 5 , ngày 16/06/2022