Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù An toàn mạng không dây và di động (NT330.M21.ATCL) ngày 16/06/2022

CBGD : Lê Kim Hùng
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : An toàn mạng không dây và di động (NT330)
Lớp : NT330.M21.ATCL
Phòng : E33
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 7
Thứ : 5 , ngày 16/06/2022