Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Thiết kế và phát triển website (CNBU004.M31.ATBC) ngày 29/07/2022

CBGD : Đặng Lê Bảo Chương
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Thiết kế và phát triển website (CNBU004)
Lớp : CNBU004.M31.ATBC
Phòng : E33
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 29/07/2022