Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (IT002.M31.CLC) ngày 23/07/2022

CBGD : Trần Thị Hồng Yến
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.M31.CLC
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 23/07/2022