Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kiến trúc máy tính (CSBU008.M31.KHBC) ngày 01/08/2022

CBGD : Nguyễn Minh Sơn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Kiến trúc máy tính (CSBU008)
Lớp : CSBU008.M31.KHBC
Phòng : E23
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 01/08/2022