Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Học máy thống kê (DS102.N11.CNCL.1) ngày 24/09/2022

CBGD : Huỳnh Văn Tín
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Học máy thống kê (DS102)
Lớp : DS102.N11.CNCL.1
Phòng : C110
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 7 , ngày 24/09/2022