Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Phát triển phần mềm mã nguồn mở (SE301.N12.PMCL) ngày 24/09/2022

CBGD : Nguyễn Công Hoan
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phát triển phần mềm mã nguồn mở (SE301)
Lớp : SE301.N12.PMCL
Phòng : C216
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 24/09/2022