Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình TTNT trong Game (SE328.H21.PMCL) ngày 25/02/2017

CBGD : Nguyễn Vĩnh Kha
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình TTNT trong Game (SE328)
Lớp : SE328.H21.PMCL
Phòng : E23
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 25/02/2017