Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 3 (EN006.H21.CLC) ngày 25/02/2017

CBGD : Hồ Thị Xuân Vương
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : Anh văn 3 (EN006)
Lớp : EN006.H21.CLC
Phòng : A315
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 7 , ngày 25/02/2017