Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.H23.CLC) ngày 14/06/2017

CBGD : Nguyễn Lưu Thùy Ngân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003)
Lớp : IT003.H23.CLC
Phòng : E44
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 4 , ngày 14/06/2017