Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Khoa học máy tính I (CS1113.H21.CTTT) ngày 14/06/2017

CBGD : Ngô Đức Thành
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Khoa học máy tính I (CS1113)
Lớp : CS1113.H21.CTTT
Phòng : E41
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 4 , ngày 14/06/2017