Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn lập trình (IT001.I11.MMCL) ngày 12/09/2017

CBGD : Ngô Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.I11.MMCL
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 12/09/2017