Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Vật lý đại cương II (PHYS1214.I11.CTTT) ngày 12/09/2017

CBGD : Phan Bách Thắng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Vật lý đại cương II (PHYS1214)
Lớp : PHYS1214.I11.CTTT
Phòng : C301
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 12/09/2017