Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.I11.MMCL) ngày 20/09/2017

CBGD : Ngô Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.I11.MMCL
Phòng : C106
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 20/09/2017