Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Các thiết bị và mạch điện tử (CE104.I11.MTCL) ngày 12/09/2017

CBGD : Trịnh Lê Huy
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Các thiết bị và mạch điện tử (CE104)
Lớp : CE104.I11.MTCL
Phòng : E43
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 12/09/2017