Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn lập trình (IT001.I13.PMCL.2) ngày 13/09/2017

CBGD : Nguyễn Bích Vân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.I13.PMCL.2
Phòng : C202
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 13/09/2017