Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (IS336.I11.HTCL) ngày 13/09/2017

CBGD : Đỗ Duy Thanh
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (IS336)
Lớp : IS336.I11.HTCL
Phòng : E106
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 13/09/2017