Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Đại số tuyến tính (MA003.I11.ATCL.1) ngày 14/09/2017

CBGD : Nguyễn Ngọc Ái Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Đại số tuyến tính (MA003)
Lớp : MA003.I11.ATCL.1
Phòng : C301
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 14/09/2017