Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giới thiệu ngành (IT009.I13.CLC) ngày 09/01/2018

CBGD : Nguyễn Gia Tuấn Anh
Khoa/ Bộ môn : P.ĐTĐH
Môn học : Giới thiệu ngành (IT009)
Lớp : IT009.I13.CLC
Phòng : E101
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 09/01/2018