Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Giải tích (MA006.I11.PMCL) ngày 06/01/2018

CBGD : Lê Hoàng Tuấn
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Giải tích (MA006)
Lớp : MA006.I11.PMCL
Phòng : E22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 7 , ngày 06/01/2018