Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 1 (EN004.I14.CLC) ngày 08/01/2018

CBGD : Hồ Thị Nhiên Trinh
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : Anh văn 1 (EN004)
Lớp : EN004.I14.CLC
Phòng : A215
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 2 , ngày 08/01/2018