Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 1 (EN004.I17.CLC) ngày 09/01/2018

CBGD : Hồ Thị Nhiên Trinh
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : Anh văn 1 (EN004)
Lớp : EN004.I17.CLC
Phòng : A215
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 3 , ngày 09/01/2018