Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.I11.MTCL) ngày 10/01/2018

CBGD : Nguyễn Thanh Sơn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.I11.MTCL
Phòng : C101
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 4 , ngày 10/01/2018