Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.I11.MTCL.2) ngày 13/01/2018

CBGD : Nguyễn Duy Khánh
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.I11.MTCL.2
Phòng : C110
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 7 , ngày 13/01/2018