Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Lập trình hướng đối tượng (IT002.I21.ANTN) ngày 03/02/2018

CBGD : Nguyễn Công Hoan
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.I21.ANTN
Phòng : E33
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 03/02/2018