Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (IS210.I21.HTCL) ngày 02/02/2018

CBGD : Ngô Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (IS210)
Lớp : IS210.I21.HTCL
Phòng : E23
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 02/02/2018