Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 2 (EN005.I27.CLC) ngày 03/02/2018

CBGD : Hồ Thị Nhiên Trinh
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : Anh văn 2 (EN005)
Lớp : EN005.I27.CLC
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 7 , ngày 03/02/2018