Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Dữ liệu lớn (MSIS405.I21.CTTT) ngày 07/02/2018

CBGD : Lê Đình Duy
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Dữ liệu lớn (MSIS405)
Lớp : MSIS405.I21.CTTT
Phòng : C110
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 07/02/2018