Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Hệ điều hành (IT007.I23.PMCL) ngày 28/02/2018

CBGD : Phan Đình Duy
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Hệ điều hành (IT007)
Lớp : IT007.I23.PMCL
Phòng : E24
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 28/02/2018